หน้าแรก > ทีมชาติไทย

ทีมชาติไทย

ทีมชาติเทเบิลเทนนิสหญิง

S__15376443_edited.jpg

สุธาสินี เสวตรบุตร

S__15376437_edited.jpg

อรวรรณ พาระนัง

S__15376438_edited.jpg

นันทนา คำวงศ์

S__15376435_edited.jpg

จิณห์นิภา เสวตรบุตร

ทีมชาติเทเบิลเทนนิสชาย

S__15376442_edited.jpg

ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล

S__15376441_edited.jpg

ศุภณัฐ วิสุทธิ์เมธางกูร

S__15376440_edited.jpg

ภัทรธร ภัสระ

S__15376439_edited.jpg

ญาณพงศ์ พนากิจกุล

เยาวชนทีมชาติเทเบิลเทนนิสไทย

IMG_6905.JPG

เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี

ทีมเอ

วัฒนชัย สำราญวงศ์

นาวิน เมฆอัมพร

วันชาติ พิทักษ์กุลสิริ

ภูริพงษ์ แซ่ลี้

ทีมบี

พันธ์กานต์ ภูวดิน

ปัณณทัต ตั้งบวรพิเชฐ

สิทธิศักดิ์ นุชชาติ

ณัฐวัชร์ อ่วมสอาด

ทีมซี

ขวัญดนัย พิทักษ์ไตรรงค์

อนุวัฒน์ สังข์ด้วง

ไวทิน สุวรรณดาลัด

เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ

เยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี

ทีมเอ

ขันติ ซอโสติถิกุล

ปารมี หยุ่มไธสง

ภูเดช ปานเฟือง

ภูเบศ อาภาสัตย์

ทีมบี

อานนท์ ซอโสตถิกุล

กษิดิ์เดช นิติบวรกุล

จิรพัฒน์ สุธรรมพรมานพ

วีระศักดิ์ สาคำภี

ทีมซี

อิศราวุฒิ ธนนันท์พงศ์

รัชพล รัศมีปลั่ง

ธีรวัฒน์ บุญมี

สิทธิพล อรรฆเดชชัยกุล

IMG_6904.JPG

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี

ทีมเอ

ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล

วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน

นันท์นภัส โกละ

ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์

ทีมบี

พรกนก ม่วงหวาน

ผกาวรรณ การถาง

มนต์สวรรค์ สฤษดิ์อภิรักษ์

ปิยพัชร์ พิไลแสงสุรีย์

ทีมซี

วชิรญาณ์ เเก้วไสย

อัคราพร ดวงจันทร์

กฤติยา ศรีถาวร

นลินทิพย์ เมธีบุญวิริยะกุล

เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี

ทีมเอ

ศุภมาศ ปานเขาย้อย

วิรากานต์ ทายะพิทักษ์

ภัตศราภรณ์ วงละคร

ณัช ศุภวัฒนกุล

ทีมบี

เขมิสรา ดีรุจิเจริญ

ปาณิสรา โภชฌงค์

ณัฐสิมา ดีแกง

สุภัสสร ดีรุจิเจริญ

ทีมซี

นันท์นภัส ชื่นวิทยกุล

พชรพร ชาญวานิชบริการ

ภัทรภร ภูวดิน

ปุณยวีร์ สัญญะรื่น

YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png