top of page

หน้าแรก > ปฏิทิน

รายการแข่งขันประจำปี 2566

Link ปฏิทินสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 Update 2/2/2566

(ปฎิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

มกราคม

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

รายการแข่งขันประจำปี 2565

Link!!! ปฏิทินสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

(ปฎิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน 

พฤษภาคม

   

มิถุนายน

  • 11 - 21 /  SEATTA - เยาวชนอาเซียน , ประเทศไทย

กรกฎาคม 

สิงหาคม  

กันยายน 

 

ตุลาคม

พฤศจิกายน 

ธันวาคม

******************************************************************

bottom of page