top of page
องค์กร > นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกิตติมศักดิ์

ทำเนียบ

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกิตติมศักดิ์

S__21848074.jpg

พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528

S__569835535.jpg

นายธนา ไชยประสิทธิ์

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553

S__18735261.jpg

นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2563

ofe6903cc264b98570a9a3cddd0fa3c67_562974

นาวาเอก (พิเศษ) สมศักดิ์ ตรีธาร

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2563

bottom of page