องค์กร > นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกิตติมศักดิ์

ทำเนียบ

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกิตติมศักดิ์

พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528

นายธนา ไชยประสิทธิ์

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553

นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2563

นาวาเอก (พิเศษ) สมศักดิ์ ตรีธาร

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2563

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563