top of page
องค์กร > ประวัติสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกประเภทด้วยการ ออกกำลังกาย การแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อการฝึกซ้อม การแข่งขัน การตัดสิน ให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหานักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย 

กิจกรรมที่สมาคม ฯ ได้ดำเนินการมาตลอด คือ จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส เตรียมทีมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในนามของประเทศไทย เช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์  กีฬาโอลิมปิคเกมส์  การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก เป็นต้น 

การจัดการแข่งขันขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อดำรงความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจและให้ความสนใจต่อกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาฝึกซ้อมเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเพิ่มมากขึ้น ทำให้วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในประเทศขึ้น  โดยแบ่งประเภทการแข่งขันที่แข่งขันเป็นประจำต่อเนื่องดังนี้

1.  การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยจัดขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2502 

2.  การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสรแห่งประเทศไทยและนานาชาติ 

3.  การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  All Thailand  (รายการเก็บคะแนนสะสม กระจายออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย) 

การดำเนินการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสให้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจต่อกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้สนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมากขึ้น ทำให้วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศ สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากทุกสโมสร ได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย 

3.เพื่อสรรหาและคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย 

4.เป็นการทดสอบขีดความสามารถของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาตัดตัวนักกีฬาส่งเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์  

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย และสมาชิกสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ให้รับผิดชอบจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติขึ้น ที่ประเทศไทย ได้แก่ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย, การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน , การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเซอร์กิตโลก ฯลฯ และทุกครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  สมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส และก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมาโดยตลอด 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

1. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส  พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน

2. นายพีรเดช พฤมิพฤกษ์  พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2563 

3. นายธนา ไชยประสิทธ์  พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2552 

4. นายอำนวย ก่อวัฒนกุล  พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2536

5. นายสุขุม นวพันธ์  พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ 2532 

 

bottom of page