องค์กร > นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์

วันเดือนปีเกิด : 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2490  ปัจจุบัน อายุ  73  ปี

ประวัติการทำงาน :

เกษียณอายุการทำงานจาก บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2545 และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท  ดังนี้

 1.  ผู้จัดการฝ่ายขาย

 2.  ผู้จัดการกองทุนเลี้ยงชีพของพนักงาน

 3.  ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป

 4.  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งสุดท้าย คือ เลขาอาวุโสของประธานบริษัทฯ  หลังจากเกษียณแล้วได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เป็นเวลา 3 ปี  ปัจจุบันมีอาชีพค้าขาย และเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ต่างๆ

ความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส :

เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจนจบการศึกษา เคยชนะเลิศประเภททีมชายรองชนะเลิศทีมนักเรียนชายและรองชนะเลิศประเภทชายคู่ พี่สาวนางอัจฉรา พฤฒิพฤกษ์ ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป รายการครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 3 สมัย พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2503 และพ.ศ. 2506

ประวัติการร่วมงานกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย :

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ในสมัยที่ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นนายกสมาคมฯ และได้ดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายเทคนิคและมีตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้

  1. ผู้จัดการทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 

  2. ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี ค.ศ. 1997 ครั้งที่ 21 ปี ค.ศ. 2001 ครั้งที่  22 ปี ค.ศ. 2003  และครั้งที่ 24 ปี ค.ศ. 2007

  3. รองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ปี ค.ศ. 2010 ครั้งที่ 16 ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  4. อุปนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย มาจนถึงปี พ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย คนที่ 11 ต่อจากนายธนา ไชยประสิทธิ์ จากการเลือกตั้งของสมาคมฯ โดยสโมสรสมาชิก และผู้มีสิทธิออกเสียง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สมัยที่ 3

  5. ผู้แทนประเทศไทยในองค์การกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ ดังนี้

           5.1 รองประธานสหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งอาเซียน  (ATTU)

           5.2 รองประธานสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งอาเซียน (SEATTA)

 

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคนล่าสุด นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์   ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานไว้ แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

 

 1.  ดำเนินการพัฒนาสมาคมฯ ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 2.  พัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะนักกีฬาเยาวชนให้อยู่อันดับ 1 - 10 ของโลก        และมีการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นทดแทนทีมชาติ
 3.  เตรียมความพร้อมของนักกีฬาสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์  ครั้งที่ 31  ณ เมืองริโอเดจาเนโร  ประเทศบราซิล  และ          กีฬายูธโอลิมปิค ครั้งที่ 2 ณ เมืองนานกิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
 4.  พัฒนาการจัดการแข่งขันภายในประเทศ และเพิ่มศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเป็นประจำทุก ปี

 5.  พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ให้มีคุณภาพ  และเพิ่มบุคลากรในการทำงานให้มากขึ้น
 6.  ดำเนินการเผยแพร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์  การใช้สื่อเทคโนโลยี่       ต่างๆ  ตลอดจนการหารายได้ในระดับสิทธิประโยชน์

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563