top of page
องค์กร > คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 

news202010181725234.jpg

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส

อุปนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

นาวาเอก(พิเศษ)สมศักดิ์ ตรีธาร                  

ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร                            

พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ

นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์                 

นายนิวัฒน์ เสมาเงิน                                

นายอุดม สุขสุดประเสริฐ

นายเกษมสุข บุญเจริญ 

กรรมการกลางสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

นางสุธิดา เสียมหาญ

นายสกล เค้าสมบัติวัฒนา

นายธีระพล จึงวิวัฒนาภรณ์

นายปกรณ์ ชื่นเชาว์ไว

นายสุรพล ฉัตรวิชัย

นายกีรติ วรสุขศรี                                 

สำนักเลขาธิการและงานบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสมาคมฯ : นายดอน  มุดตางาม

รองเลขาธิการสมาคมฯ : นายอภิทัย บำรุงพนิชถาวร

เหรัญญิก : นายสกุล  อริยโชติมา

bottom of page