องค์กร > คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ (TTAT Thailand President)

นายพีรเดช  พฤฒิพฤกษ์

สภากรรมการบริหาร (TTAT Thailand Executive Committee) 
ดร. วราทัศน์ วงศ์สุรไกร อุปนายกฝ่ายบริหาร
นาวาเอก(พิเศษ) สมศักดิ์  ตรีธาร อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายกัมพล  จูฑะพล อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ
นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายนิวัฒน์  เสมาเงิน อุปนายกฝ่ายผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด
นายอุดม  สุขสุดประเสริฐ อุปนายกฝ่ายเทคนิค
นายศักดิ์ชัย  จิราธิวัฒน์ อุปนายกฝ่ายสนับสนุน
พ.ต.ท.ชยานันท์  ไทยนิยม กรรมการกลาง
นายวินัย  จิวาคุณากร กรรมการกลาง
นายสกล  เค้าสมบัติวัฒนา กรรมการกลาง
นายธีระพล  จึงวิวัฒนาภรณ์ กรรมการกลาง

นางสุธิดา เสียมหาญ นายทะเบียน

สำนักเลขาธิการและงานบริหารสมาคม (General Secretary and Departments)
เลขาธิการสมาคมฯ : นายดอน  มุดตางาม

รองเลขาธิการสมาคมฯ : นายสกุล  อริยโชติมา

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563