top of page
ทะเบียนรายชื่อผู้ตัดสินระดับประเทศ > รายชื่อผู้ตัดสินเชียงใหม่

รายชื่อผู้ตัดสินเชียงใหม่

 1. นายนภสิทธุ์ อารีเวก

 2. นายภาณุพงศ์ มะหะหมัด

 3. นายเกียรติกมล มังคะละ

 4. น.ส.ศิริพร แรงคง

 5. น.ส.ชญานิศ เขียงตอง

 6. นายปรีชาเวช สุขเกิน

 7. นายธนายงค์ บุญยวง

 8. นายณภัทร ปัตตะพงศ์

 9. นายวุฒิชัย ทรายทา

 10. น.ส.พัชรี ฉัตรสุวรรณ

 11. น.ส.กาญจน์มาศ ศรีโชค

 12. นายพิทยา เรือนวงศ์

 13. นายกรเอก จิรวัฒน์

 14. นายสมรัก เตชะกุลปราณี

 15. ว่าที่ร้อยตรีธนากร อนนท์สมิง

 16. นายสุรพันธ์ ถาใจ

 17. นายขุนศึก ทัดละมัย

 18. นายฉัตรชัย อ้นบำรุง

 19. นายศตวรรษ สิทธิปัญญา

 20. นายปฏิพล ปัญโญใหญ่

 21. นายสมเกียรติ ลอเลาะ

 22. นายเหลือน มีชัย

 23. นายเสถียรพงษ์ ชมภูพลอย

 24. นายปฏิภาณ ทาขัน

 25. น.ส.อรพลิน หลักบุญ

 26. น.ส.สิริมาศ น้ำยาง

 27. น.ส.อาทิตยา บุญตาชัย

 28. น.ส.วรารัตน์ โครงกาพย์

 29. น.ส.พิชยา ชัยวรรณโน

 30. น.ส.มยุรี สีหราช

 31. น.ส.นิรชา จันทร์หอม

 32. น.ส.สุพัตรา คำสา

 33. นายนัทธพงศ์ นันใจยะ

 34. นายสุทธิพงศ์ พรหมวิรัช

 35. นายธีรภัคธ์ ล่ำดี

 36. นายกริชชัย พรหมวรรณ

YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png
bottom of page