ทะเบียนรายชื่อผู้ตัดสินระดับประเทศ > รายชื่อผู้ตัดสินมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายชื่อผู้ตัดสินมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1. นายประสิทธิพล นนทะนี

 2. นายอิทธิพล วิไลลิขิต

 3. นายชาญชัย ไกลถิ่น

 4. นายชัยชนะ แซ่ตัง

 5. นายทินภัทร เบญกาโต

 6. นายพีรภพ วุ่นชูแก้ว

 7. นายเมธาสิทธิ์ รักมั่นเจริญ

 8. นายวีระพงศ์ มณีรัตน์

 9. นายอดิเทพ มั่นคง

 10. นายศรัญย์ กิจเกต

 11. นายประมุข โรจนจยาวรรณ

 12. นายวรวุธ จังอินทร์

 13. นายวีระพงษ์ แสนคำ

 14. นายสัมฤทธิ์ เกษลา

 15. นายนวเพชร สมมา

 16. นายธนพล สุรชาติชูพงศ์

 17. นายทรงสิทธิ์ เปี่ยมสมบูรณ์

 18. นายพงศธร โรจนจยาวรรณ

 19. นายสุทัศน์ ทองประสาน

 20. นายธนดล ปกรณ์เลิศ

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563