รายชื่อผู้ตัดสินระนอง

 1. นายพัฒน์พงษ์ อิ่มจรูญ

 2. นายชัยมงคล คงพูล

 3. นายสืบสกุล สิริมโนวงศ์

 4. นายเขมชาติ คงสม

 5. นางวิไล ผลกิจ

 6. นายสรรเพชร จันทนกาญจน์

 7. นางสุกัญญา คณาวงษ์

 8. นายพสิษฐ์ ธีมะสถิตย์

 9. นายซอฟาร์ ทองคำ

 10. นายสกลพัฒน์ คณาวงษ์

 11. นายภัณฑารักษ์ เสวตรบุตร

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563