top of page
1 สมาคม PNG.png

ประกาศสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและเงื่อนไขในการส่งเสริมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย ในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันระดับอาชีพต่างประเทศ

โครงการ TTAT Pro League

       ตามนโยบายของสมาคมฯ ในการพัฒนานักกีฬา โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีพ ซึ่งการไปฝึกซ้อมและแข่งขันในระบบลีคมีระยะเวลาค่อนข้างนานอันอาจเป็นปัญหาต่อการวางแผนฝึกซ้อมแข่งขันในนามทีมชาติไทย สมาคมฯ จึงเห็นสมควรกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

     คุณสมบัติ

 1. นักกีฬาทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติไทย

 2. โครงการในการดูแลของสมาคมฯ

 3. เป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่น มีเป้าหมายในการเป็นนักกีฬาทีมชาติและพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคมฯ

     ข้อปฏิบัติ

     ให้เป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด โดยนักกีฬาที่จะไปฝึกซ้อมและแข่งขันตามโครงการจะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ TTAT Pro League พร้อมแนบสัญญาลีค

 2. นักกีฬาที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิตามระดับของนักกีฬา

 3. นักกีฬาต้องส่งกำหนดการและรายละเอียดการเดินทางไปกลับทุกครั้งให้สมาคมฯ รับทราบก่อนการเดินทาง

 4. นักกีฬามีหน้าที่รับผิดชอบมาแข่งขันในนามทีมชาติไทยตามที่สมาคมฯ กำหนด

     โดยนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์และมีรายชื่อในโครงการ TTAT Pro League จะได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนต่างๆ จากสมาคมฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่สมาคมฯ เห็นสมควรตามระดับฝีมือของนักกีฬา ดังนี้

 1. การวางแผนการแข่งขันให้สอดคล้องกับโปรแกรมการแข่งขันของสมาคมฯ และสโมสรต่างประเทศ

 2. การติดต่อประสานงานกับสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสต่างประเทศ

 3. การดำเนินงานเอกสารสำคัญต่างๆ

 4. การดูแลสัญญาระหว่างนักกีฬาและสโมสร

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าตรวจโควิดหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 6. อาจได้รับการพิจารณาเข้าสู่โครงการ FAST TRACK และได้รับการพิจารณาวางตัวในการแข่งขันของสมาคมฯ หรือการคัดตัวทีมชาติไทย

 7. การขอตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยไม่ถือเป็นวันลา

 8. อื่นๆ ตามเห็นสมควร

    นักกีฬาที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาโครงการของสมาคมฯ และสิทธิอื่น ๆ ที่จะได้รับ ทั้งนี้การพิจารณารายละเอียดของผู้เข้าร่วมและการสนับสนุนด้านต่างๆ ให้ถือเป็นอำนาจของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นที่สิ้นสุด

    ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ TTAT Pro League กรอกเอกสารแบบฟอร์มและนำส่งที่ apithai.ttat@gmail.com เพื่อรับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถดาวโหลดประกาศและเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

    ดาวโหลดเอกสาร

 1. ประกาศโครงการ TTAT Pro League (Click here!!)

 2. แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ TTAT Pro League (Click here!!)

                                                   

bottom of page