top of page
51906843786_5192a71359_o.jpg

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565

ณ โจล่า เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร

1. รับใบสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ทุกแห่ง หรือ Download ที่เพจ The University Sports Board of Thailand

2. ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการพิจารณาฯ ผ่าน Google Form ตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ https://forms.gle/uHmdpbo3jm7HE8jE6

3. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมการรับรองจากสถาบันให้ครบถ้วน ส่งมายังฝ่าย เลขานุการ กกมท. ที่เมล์ sport.mua@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ผู้ประสานชนิดกีฬา ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 หรือ ที่เพจ The University Sports Board of Thailand หรือลิงก์ shorturl.at/nwLQZ

วิธีการคัดเลือก

1. พิจารณาตัวนักกีฬาที่มีประสบการณ์สูง โดยดูจากผลการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ผ่านมา จึงพิจารณาให้นักกีฬาทีมชาติไทยชุดปัจจุบันและนักกีฬา Fast Track ผ่านการคัดเลือก

     นักกีฬาชาย     

     1.1 นายภัทรธร ภัสระ           มหาวิทยาลัยรังสิต

     1.2 นายศรัณย์ ยิ่งยืนยง       มหาวิทยาลัยธนบุรี

     นักกีฬาหญิง

     1.3 นางสาวปัณฑิตา ภิญโญไพศาล         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ให้นักกีฬาที่มีสิทธิคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ทำการแข่งขันเพื่อให้ได้นักกีฬาชายจำนวน 3 คน และ นักกีฬาหญิง จำนวน 4 คน

3. วิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด

4. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการคัดเลือกตัวเป็นผู้พิจารณาและคําตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการคัดเลือกตัววันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565
นักกีฬารายงานตัว 9.00 น.
เริ่มแข่งขัน 9.30 - 16.00 น.
หมดเขตสมัคร 15 พฤษภาคม 2565
สนามแข่งขัน
bottom of page